eng

Tőke emeléstőke emelés

 

 

Az új Ptk. rendelkezései értelmében a korlátolt felelősségű társaságok legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek törzstőkéjüket megemelni, illetve átalakulni, egyesülni, ha a törzstőkéjük nem éri el a 3 millió forintot.

 

A tőkeemelésre több megoldás kínálkozik, melyek közül meg kell találni a társaság számára adózási szempontból a legoptimálisabb megoldást, akár a lehetőségek ötvözésével is.

 

A törzstőke emelés történhet:

 • Eredménytartalék vagy tőketartalék terhére
 • Tagok pénzbeli hozzájárulásával
 • Tagok nem pénzbeli hozzájárulásával (apport)
 • Osztalék elengedésével
 • Tagi kölcsön elengedésével
 • Tagi kölcsön beapportálásával

 

1. Törzstőke emelése eredménytartalékból vagy tőketartalékból

Ha a társaság rendelkezik szabad eredménytartalékkal és/vagy tőketartalékkal, akkor ezen saját tőke elemeket a törzstőke megemeléséhez felhasználhatja.  A tőkeemelés forrása lehet még az adott évi mérleg szerinti eredmény is. Ezen tőkeelemek meglétét az előző üzleti évre vonatkozó hat hónapnál nem régebbi, vagy az adott évre vonatkozó közbenső mérleg alapján kell igazolni.  Az eredménytartalék terhére történő tőkeemelés esetén a magánszemély tagnak szja fizetési kötelezettsége a jegyzett tőke leszállításakor vagy az üzletrész értékesítésekor keletkezik.


2. Törzstőke emelése a tagok pénzbeli hozzájárulásával

A jegyzett tőke megemelésének legegyszerűbb módja, amikor a társaság tagjai a szükséges pénzeszközt a cég rendelkezésére bocsájtják. Ez egyrészt történhet a már meglévő tagok hozzájárulásával – amely akár a szavazati arányt és tulajdoni arányt is megváltoztathatja a cégben-, másrészt történhet új tag bevonásával is, akiknek az anyagi hozzájárulásával megtörténik a jegyzett tőke emelése a törvényben előírt minimális értékre.


3. Törzstőke emelés ingó vagyonból (apport)

A Kft. törzstőkéje forgalomképes ingó vagyontárgyból (pl. ingatlan,gépjármű, műszaki berendezés,…) is állhat, így az ingó vagyon rendelkezésére bocsátásával is megoldható a törzstőke emelés. Az apport piaci értékének meghatározásához  könyvvizsgálót kell megbízni.


4. Törzstőke emelés az osztalék terhére

A törzstőke megemelhető osztalék terhére is.  2014. január 01-től nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség az osztalék elengedése során. Az elengedett osztalék növeli az eredménytartalékot és ezáltal jegyzett tőke emelésre fordítható.


5. Törzstőke emelés tagi kölcsön elengedéssel

Amikor a tag lemond a tagi kölcsönről a társaságnak ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik.Az illetéket az elengedés időpontjával kell megfizetni az Adóhatóság felé, mértéke 18%.  A kölcsön elengedését  30 napon belül a NAV felé be kell jelenteni, a vagyonszerzést rögzítő irat benyújtásával együtt.


6. Törzstőke emelés tagi kölcsön apportálásával

A cégtulajdonosok nagy része finanszírozza vállalkozását tagi kölcsönből, amely a legtöbb esetben a pénzhiány rendezésére szolgál. A jegyzett tőke emelésének egyik lehetősége lehet a tagikölcsön-állomány felhasználása erre a célra.


A gazdasági társaságoknál a törzstőke, alaptőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, így a társaság által elismert tagi kölcsön összegével is, a Ptk. 3:99. § (1) bekezdésére tekintettel, ha azt az adós elismerte vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. Számviteli szempontból tehát nincs annak akadálya, hogy az adott tag az általa nyújtott kölcsönből származó követelését a jegyzett tőke megemelése keretében, apportként a társaság részére rendelkezésre bocsássa.

 

A követelés átruházására nem ingyenesen kerül sor, hiszen annak ellentételezéseként az apportot adó tag különböző társasági jogokat (szavazati, osztalékjog stb.) szerez a társaságban.

 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 11. § (1) bekezdés c) pont szerint az ajándékozási illeték tárgya a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

 

Az Itv. 102. § (1) bekezdés d) pontja szerint vagyoni értékű jog: a földhasználat, haszonélvezet, a használat joga – ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat – továbbá a vagyonkezelői jog, az önálló orvosi tevékenység praxisjoga, az üzembentartói jog, továbbá az ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés.

 

Továbbá az ilyen juttatás a visszterhes vagyonátruházási illetéknek sem tárgya. (Itv. 18. § (2) bek.)

 

De vajon a 2016.március 15-i határidő azt jelenti-e, hogy a jegyzett tőke emelés követelményt tényleges befizetéssel, apport rendelkezésre bocsátásával is teljesítenie kell a tulajdonosoknak ezen időpontig?
Jó hír, hogy a Ptk. jogalkotói jelentősen lazítottak a tőkeemelés szabályain a Gt.-hez képest, így a tőkeemelés megfizetési határideje kitolható.


A Gt. szabályai szerint tőkeemelés esetén legalább a pénzbeli hozzájárulás felét meg kellett fizetni a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb a tőkeemelésről szóló döntést követő egy éven belül a társaság rendelkezésére kellett bocsátania a tulajdonosoknak.

 

A Ptk. lehetőséget ad arra, hogy a tagok eltérő szabályok szerint bocsássák a társaság rendelkezésére a tőkét. A létesítő okirat rendelkezhet úgy, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a változásbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli hozzájárulás megfizetésére egy évnél hosszabb határidőt állapíthat meg. De a társaság hitelezőinek védelmére a Ptk. előírja azt, hogy a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

 

Emellett további korlátozás érvényesül a törzstőke befizetésének kitolása esetén, mely szerint a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

 

A bírság összege, amennyiben határidőig elmulasztaná a törzstőke emelést

 

Amennyiben a Társaság a törzstőkéjét határidőig nem emeli fel, a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást fog indítani. A céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

 

 

 

Ezt kell tennünk, ha nincs FELIR-kódunk

 

Január 1-jétől csak a FELIR azonosítóval rendelkező vállalkozóktól lehet majd a 2008. évi XLVI. törvény hatálya alá eső termékeket vásárolni, illetve további értékesítésre, szállításra és tárolásra átvenni. A nyilvántartásba vételt tanúsító FELIR számot – a zökkenőmentes átállás érdekében – már idén januártól elérhetővé teszi weboldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Mi az a FELIR-kód? Mi történik, ha nincs ilyen kódunk januártól?

 

2015. január 1.-től a "törvény hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, illetve átvenni értékesítésre, szállításra és tárolásra". A nyilvántartásba vételt a FELIR azonosító igazolja. Amennyiben a NÉBIH azon ügyfelei közé tartozunk, akik teljesítették élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási kötelezettségüket, vagy családi gazdálkodóként, őstermelőként aktívak, automatikusan regisztráltak a FELIR rendszerbe, így az azonosító igénylése kapcsán nincs további teendőnk.

 

A NÉBIH FELIR kereső alkalmazásának oldalán (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso) ellenőrizhető, hogy

 • a forgalmazott termék a vámtarifaszám alapján FELIR köteles-e,
 • egy adott vállalkozása a TEÁOR száma alapján FELIR regisztráció kötelezett-e, valamint,
 • az adott vállalkozás rendelkezik-e FELIR azonosítóval.

 

A NÉBIH felhívja ügyfelei figyelmét, hogy aki a FELIR hatálya alá tartozó tevékenységet végez és nem rendelkezik azonosítóval, regisztrálnia kell magát. A regisztrációt a felügyeleti díj bevallási rendszeren keresztül végezhetjük el a NÉBIH weboldalán. Amennyiben az ügyfél 2014. évben érvényes bevallást nyújtott be, biztosan rendelkezik FELIR azonosítóval, ha azonban elmulasztottuk a bevallási kötelezettségünket teljesíteni, a pótbevallásunk benyújtásával egyidejűleg a FELIR nyilvántartásba vétel is megtörténik.

 

Amennyiben tevékenységünket 2014-ben kezdtük csak meg, és ezért az idei évben nem vonatkozott ránk a bevallási kötelezettség, akkor nullás bevallás leadása mellett nyilvántartásba vesz minket a hivatal.

 

A regisztrált első magyarországi tárolási helyek a NÉBIH weboldalán található kereső segítségével elérhetők.

 

A rendszer másik sarkalatos pontja, hogy élelmiszer uniós tagállamból történő behozatala esetén azt csak a 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet alapján bejelentett első magyarországi tárolási helyen engedi kirakodni. A rendelet szerint azoknak az élelmiszer-vállalkozásoknak, amelyek harmadik országból vagy uniós tagállamból élelmiszert forgalomba hozatal vagy tovább feldolgozás céljából behoznak, regisztrálniuk kell magukat és azt a telephelyet, első magyarországi tárolási helyet, ahol az árut először betárolták.

 

Amennyiben valamely vállalkozás első tárolási helyet üzemeltet és nem találja adatait az adatbázisban, nyilvántartásba vételi kérelmével növényi alaptermék forgalmazása estén forduljon a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához, egyéb élelmiszer esetében a területileg illetékes járási állategészségügyi hivatalhoz.

 

KINEK KELL FELIR-KÓD?

A törvény alkalmazási köre kiterjed
a) az élelmiszer – beleértve a borászati terméket, az ízesített bort, ízesített boralapú italokat és az ízesített boralapú koktélokat, a pálinkát és a törkölypálinkát – termelésére, előállítására, szállítására, tárolására és forgalomba hozatalára;
b) a vadon élő növény begyűjtésére, a kifogott hal és az elejtett vad szállítására és felhasználására;
c) az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására, higiéniai alkalmasságának, megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára;
d) az élelmiszer-, takarmány és élőállat-szállító járművekre, azok fertőtlenítésére;
e) az állat tartására, tenyésztésére, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, egészségi állapotának vizsgálatára, valamint az állatszaporítási létesítmények és technológiák higiéniai körülményeire;
f) az engedélyköteles termék, állatgyógyászati termék, külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettség mellett forgalomba hozható élelmiszer importálására, előállítására, kiszerelésére, forgalomba hozatalára, raktározására, tárolására, szállítására, felhasználására, valamint az ezekkel összefüggésben történő szaktanácsadásra. További részletek itt olvashatók.

 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

 

A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló rendelkezései között kiemelt szerepet tölt be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetése. A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

 

Az új bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök

 

1) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,

2) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint

3) belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést

 

folytató adózókat, amennyiben a fenti tevékenységet az Útdíjtörvény szerinti útdíjköteles gépjárművel (azaz 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművel) közúti fuvarozás keretében végzik. (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység).

 

Mentesség

 

A mentességi szabályok köre három csoportra osztható. 

 

- Az útdíjköteles gépjárművel végzett ún. gyűjtőfuvarokat (több címzett részére kisebb mennyiségű termékeket egy gépjárművön szállító fuvarok) mentesítő szabály alapján nem terheli bejelentési kötelezettség:

a) az adózót, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg, valamint

b) az adózót, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. 

 

- Nem kell bejelenteni a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E-85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenységet.


- Az egyes nemzetbiztonsági, közegészségügyi, katasztrófavédelmi feladatokat ellátó gépjárművekkel történő közúti fuvarozási tevékenységet szintén nem kell bejelenteni, úgy mint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárművével, illetve a segélyszállítmányt szállító gépjárművel végzett szállítást. 

 

A bejelentés módja és a bejelentésre az adózón kívül jogosult személyek

 

A bejelentés teljesítése az EKAER elektronikus felületen történik, mely az interneten keresztül közvetlenül elérhető felület.

 

EKAER szám

 

Az állami adó- és vámhatóság a bejelentések alapján azonosító számot (EKAER számot) állapít meg. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a törvénynek megfelelő adattartalmú bejelentés alapján az EKAER elektronikus felületen képződik a szám, a hibátlan adattartalmú bejelentést követően azonnal, mely az adott bejelentéshez kapcsolódóan az elektronikus felületen rögzítésre kerül.

 

Fontos szabály, hogy az EKAER szám megállapításának nem feltétele a gépjármű forgalmi rendszámának megadása, azonban a rendszámot legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig be kell jelenteni.

 

Mit azonosít az EKAER szám:

Az EKAER szám a gépjárművel szállított termékegységet azonosítja az alábbi módon: az EKAER szám azt a termékegységet (rakományt) jelöli, melyet

- ugyanazon gépjárművel szállítanak,
- egy adott átvételi helyre,
- egy megrendelő (ha saját termék mozgatása történik, akkor a termék tulajdonosa, bérmunka esetén a címzett) számára,
- a gépjármű ezen útvonalon történő egyszeri mozgása során.

 

Egy EKAER számhoz több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajta tartozhat. 

 

Az EKAER szám 15 napig érvényes, ez idő alatt kell bejelenteni – útiránytól függően – az átvételi helyre érkezés, illetve a felrakodás megkezdésének időpontját, mellyel az EKAER szám „lezárt” státuszba kerül.

 

Az EKAER számot a bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy hatósági ellenőrzés során e személy is rendelkezzen az azonosító számmal. A „rendelkezésre bocsátásnak” nincs kötött formája, az a fuvarozóval való – bármely módon történő – közléssel valósulhat meg.

 

További részletes információk:

https://ekaer.nav.gov.hu/articles/view/az-elektronikus-kozuti-aruforgalom-ellenorzo-rendszer-bevezetesevel-kapcsolatos-uj-kotelezettsegekrol

 

http://ekaer.hu/

A kisvállalati adó bevallása, fizetése

 

Most azoknak kell különösen figyelniük, akik bejelentkeztek a KIVA hatálya alá. A kisvállalati adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezik. A gyakorlati tudnivalókat az alábbiakban közöljük.

A szokásos adóbevallások kitöltésekor figyelni kell arra, hogy az eddig megszokott, ez évben 1308-as bevallás főlapján jelölni kell, hogy ez a kisvállalati adó alanyának bevallása. A kisvállalati adó alá bejelentkezett vállalkozásnak a 1308 nyomtatványon nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie és nem kell a 1312 nyomtatványon sem bevallani, sem pedig befizetni szakképzési hozzájárulást (nincs is ilyen nyomtatvány).

A kisvállalati adó megfizetésével az adózó csak a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól mentesül. A 1308-as bevallást az általános szabályok szerint továbbra is ki kell tölteni és beküldeni, és - a szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó kivételével - az adókat, járulékokat megfizetni.

 

Mikor kell bevallani és fizetni a kisvállalati adót?

A törvény szerinti adóalanyiság első adóévében - azaz 2013-ban - az adózónak akkor kell havonta bevallania és megfizetnie a kisvállalati adót, ha az adóévet megelőző adóévben - azaz 2012-ben - a bevétele várhatóan meghaladja a 100 millió forintot. Ez a további évekre nézve úgy módosul, hogy ha adófizetési kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot meghaladta, az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-ig kell eleget tenni.

Amennyiben az adózó kisvállalati adófizetési kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot nem haladta meg, az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell eleget tenni.

 

KIVA Kalkulátor

KIVA kalkulátor

SZJA bevallás

 

 

Az szja bevallást négy formában lehet megtenni:

 • önadózás (1553)

 • munkáltatói adómegállapítás (15M29)

 • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel (1553E)

 • adónyilatkozat – egyszerűsített önadózás (1553Adónyilatkozat)

Önadózás választása esetén a 15NY30-as nyilatkozatot kell aláírni és a munkáltatónak átadni 2016. január 31-ig. Ekkor a munkavállalónak a kapott igazolások alapján magának kell megtennie adóbevallását az adóhatóságtól kapott vagy az interneten letöltött 1553-as nyomtatványon 2016. május 21-ig!

Előforduló igazolások:

 • Igazolás munkaviszonyból vagy egyéb jogviszonyból származó jövedelemről (15M30, Adatlap 2015)
 • Egészségpénztártól kapott igazolás (Tgyás, gyed)
 • Egyéb igazolás
 • Adókedvezményre jogosító igazolások
 • Családi kedvezmény esetén a gyermekek adatai (adóazonosító, szül.hely, idő,anyja neve)

Sajnos az adótörvényeknek meg van az a rossz szokásuk, hogy minden évben változnak. Így önnek minden évben újra és újra kell értelmeznie ezeket, ha nem akar több adót fizetni mint amennyit muszáj, és a lehető legtöbb adó visszaigénylést szeretné megkapni. Ehhez igyekszünk segítséget nyújtani, mindenki számára érthetően és egyszerűen

 

Bevallási határidők 2016 adóévre:

 • Ha Ön EVA- s egyéni vállalkozó: 2016. február25.
 • Ha Ön egyéni vállalkozó: 2016. február 25.
 • Ha Ön ÁFA fizetésére kötelezett magánszemély: 2016. február 25.
 • Más esetben, mint magánszemély: 2016. május 20.


A 2015.évi adóbevallásának saját példányát az igazolásokkal és egyéb adóbevallásához kapcsolódó bizonylatokkal együtt meg kell őriznie 2020. december 31-ig!


Mikor NEM KELL adóbevallást benyújtania?
(néhány főbb esetet kiemelve)

 • Ha kizárólag adómentes jogcímen kapott jövedelmet.
 • Ha nyugdíjas és a nyugdíján kívül nem volt más jövedelme.
 • Ha csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett (pl. GYES, gyermeknevelési támogatás stb.)
 • Ha alkalmi munkavállalás során elért napi jövedelme átlagosan nem érte el a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), vagy a garantált bérminimum napi összegét (4 670 Ft/nap, illetve 5 430 Ft/nap), feltéve, hogy más bevallás alá eső jövedelme nem volt.


A vállalkozás vezetéséhez és a könyvvitel támogatásához számtalan nyomtatványra, dokumentumra van szükség. Innen ingyenesen letöltheti. A dokumnetumok megjelenítéséhez

 

Megbízási szerződés

Irodánk minden ügyfelével megbízási szerződést köt

Jelenléti ív

Munkaszerződés

2016.évi munkaidő naptár

2016.évi hivatalos munkanapok, hasznos infókkal

Beszámoló séma (kitölthető)

A kitölthető beszámolósémák. Éves, egyszerűsített és
konszolidált mérleg és eredménykimutatás sémák, CashFlow)

Szigorú számadású nyomt. nyilv.

A szigorú számadás alá vont bizonylatokról nyilvántartást
kell vezetni

Tagi hitel szerződés

Átmeneti pénzeszköz szükségletre megoldás a tagi kölcsön,
melyet tagok nyújtanak a cég számára.

Hasznos linkek

 

Hivatalok


Információk

 

Kalkulátor linkek


 

Vissza a lap tetejére